Hợp tác giữa APA và VUPDA

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ban Quốc Tế Hội Quy hoạch Hoa Kỳ hợp tác cùng Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) and Chương trình Nghiên cứu về Đô thị của Học viện Công Nghệ Massachusetts khởi xướng và tạo điều kiện cho việc trao đổi kiến thức và cộng tác dự án giữa các nhà quy hoạch và nhà giáo dục quy hoạch giữa hai quốc gia.Hội thảo Mỹ - Việt về Quy hoạch Đô Thị Lần 1


Ngày 28/7/2022 (Giờ Việt Nam)/ Ngày 27/7/2022 (Giờ Mỹ)   

Chường trình Hội thảo 

Hướng tới việc học hỏi giữa hai bên: Chia sẻ Kinh nghiệm Quy hoạch Thành phố của Bắc Mỹ với các Nhà Quy hoạch Đô thị Việt Nam   

Giáo sư Bish Sanyal, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Đô thị, Giáo sư danh dự Ford trong Quy hoạch Đô thị và Vùng, Học Viện Công Nghệ Massachusetts  

Tải bài trình bày 


Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam   

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam 

Giáo sư Đỗ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam 

Tải bài trình bày 1 

Tải bài trình bày 2


Hiệp hội Quy hoạch Hoa Kỳ (APA) và Mạng lưới Quy hoạch Toàn cầu (GPN)   

Tim Van Epp, FAICP,  Cựu Chủ tịch Ban Quốc tế, Hội Quy hoạch Hoa Kỳ  

Tải bài trình bày 


Hệ thống đô thị Việt Nam ở Việt Nam   

TS. Ngô Trung Hải, Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam 

Tải bài trình bày 


Giáo dục Quy hoạch ở Mỹ   

Bruce Stiftel, FAICP, Học viện Công nghệ Georgia 

Tải bài trình bày